2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Sesje Specjalne Krajowej Konferencji ElektronikiZapraszamy Członków Komitetu Naukowego,
a zwłaszcza Koordynatorów dużych projektów badawczych
do zgłaszania propozycji zorganizowania Sesji Specjalnej.

Sesje specjalne przygotowywane na 18-tą KKESesje specjalne prezentowane na 17 KKE • Układy zasilające do zastosowań specjalnych: ogniwa słoneczne i paliwowe, baterie litowo-jonowe, superkondensatory

  Organizatorzy:
  Dr Rafał Pietruszka Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Warszawa
  Dr Justyna Dziedzic ML System S.A. Zaczernie
  Dr Bartosz Hamankiewicz Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii
  Dr Magdalena Skunik-Nuckowska Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii
  Prof. dr hab. Maria Kamińska Uniwersytet Warszawski
  Wydział Fizyki
  Dr hab. Agnieszka Iwan
  prof. nadzwyczajny Akademia Wojsk Lądowych
  Wrocław Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

  Układy zasilające do zastosowań specjalnych: ogniwa słoneczne i paliwowe, baterie litowo-jonowe, superkondensatory

   

  Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje:

   

  W zakresie ogniw fotowoltaicznych:

  Ogniwa słoneczne organiczne i nieorganiczne, nanozwiązki, nowe materiały dla ogniw, analiza procesów i zjawisk, konstrukcja ogniw, aspekty ekologiczne.

   

  W zakresie ogniw paliwowych:

  Ogniwa nisko- i wysokotemperaturowe, nowe materiały dla elektrolitów i elektrod, elektromobilność.

   

  W zakresie baterii litowo-jonowych:

  Baterie litowo-jonowe, nowe oraz zmodyfikowane materiały elektrodowe i elektrolity, techniki in- i ex-situ w analizie procesów zachodzących w ogniwach litowo-jonowych, nowe układy pomiarowe i techniki elektrochemiczne.

   

  W zakresie superkondensatorów:

  Aktualny stan wiedzy, nowe materiały, perspektywy rozwoju, zastosowania przemysłowe.

   

   

  Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) za wsparcie finansowe projektu pt.: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” otrzymane w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”.

  Umowa Nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018.


 • Łączność laserowa w otwartej przestrzeni

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna
  dr inż. Janusz Mikołajczyk - Wojskowa Akademia Techniczna

  "Łączność optyczna w otwartej przestrzeni jest narzędziem, które znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach życia powszechnego, jak również i w technologiach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Dynamiczny rozwój przyrządów optoelektronicznych, a zwłaszcza źródeł promieniowania i detektorów przyczynił się do opracowania urządzeń telekomunikacyjnych, które w znacznym stopniu mogą spełniać wymagania rynku telekomunikacyjnego. Praktycznym ograniczeniem ich stosowania jest jednak konieczność zapewnienia widoczności optycznej między nadajnikiem i odbiornikiem oraz wpływ warunków atmosferycznych. Obecnie stosowane powszechnie systemy radiowe umożliwiają realizację większości usług jednak ograniczone zasoby widma, wrażliwość na zakłócenia przypadkowe i celowe, istota bezpieczeństwa przesyłania informacji oraz zakaz stosowania urządzeń emitujących fale radiowe w danym obszarze stanowią istotne ich ograniczenie. Dlatego też w tych warunkach, łączność optyczna może stanowić uzupełnienie dla technologii radiowej otrzymując w ten sposób łącze optyczno-radiowe. Sesja specjalna "Łączność laserowa w otwartej przestrzeni" w głównej części będzie dotyczyła przedstawienia dotychczasowych wyników realizacji projektu LasBITer - "Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni", który jest realizowany w ramach Konkursu Nr 8/2016 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi ona jednocześnie doskonałą okazję do zaprezentowania najnowszych krajowych osiągnięć naukowych i wymiany poglądów przez różne grupy badawcze zajmujące się nie tylko technologiami optoelektronicznymi, które mogą zostać zastosowane w systemach łączności optycznej, ale również innymi technologiami łączności naziemnej i kosmicznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przesyłania informacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tej sesji do nadsyłania zgłoszeń. Propozycję tematów referatów i plakatów proszę przesyłać do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@kke.com.pl) a także na adres zbigniew.bielecki@wat.edu.pl lub janusz.mikolajczyk@wat.edu.pl z tematem "Laserowe łącze w otwartej przestrzeni - sesja specjalna".


 • Programy, metody i techniki nauczania podstaw elektroniki

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

  -

  Jak dzisiaj uczyć elektroniki?

   

  Opis sesji:

  W ostatnich dziesięcioleciach dokonał się dynamiczny rozwój elektroniki jako dyscypliny nauki i inżynierii. Zaowocował on wielkim postępem w technologii masowo produkowanych układów elektronicznych. Postęp ten dotyczy zarówno elementów dyskretnych jak i układów scalonych wielkiej skali integracji. Szczególnie intensywny rozwój dotyczy mikroprocesorów, mikrokontrolerów i układów programowalnych. Krzem jest najważniejszym, lecz nie jedynym wykorzystywanym materiałem półprzewodnikowym. W ostatnich latach rozwijają się szybko technologie tzw. elektroniki elastycznej, drukowanej i implantowanej, integrowanej z odzieżą lub bezpośrednio z ciałem.

  Wobec dokonujących się zmian architektury układów i technologii elektronicznych nasuwa się pytanie: jak w obecnych czasach skutecznie kształcić na poziomie akademickim inżynierów elektroników? Jak planować programy nauczania, jak dobierać proporcje pomiędzy technologią a elektroniką układową?  W jakim stopniu nowe metody nauczania, np. nauczanie metodą rozwiązywania problemów (ang. Problem-Based Learning), mogą być pomocne w nauczaniu elektroniki? Jakie specjalności w kształceniu elektroników powinny być priorytetowe w Polsce?

  W ramach sesji odbędzie się dyskusja panelowa pt. ” Jak dzisiaj uczyć elektroniki?” z udziałem zaproszonych przedstawicieli przemysłu, nauczycieli i studentów.

  Wszystkich zainteresowanych postawionymi problemami i pytaniami zapraszamy do udziału w niniejszej sesji. Prosimy o zgłaszanie prac dotyczących programów nauczania, metod kształcenia jak i prac o bardziej szczegółowym charakterze, np. nauczania konkretnych przedmiotów na kierunku elektronika. Referaty prosimy przesyłać do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@am.gdynia.pl) oraz do organizatorów sesji prof. Adama Dąbrowskiego (adam.dabrowski@put.poznan.pl ) i prof. Pawła Strumiłło (pawel.strumillo@p.lodz.pl).


Sesje specjalne prezentowane na 16 KKE • Interfejsy elektroniczne w zastosowaniach medycznych i biometrycznych

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki

  Systemy interakcji człowiek-komputer (ang. human-computer interaction - HCI) decydują o użyteczności technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej obsługi przez człowieka. Często też stanowią trudną do pokonania barierę komunikacyjną dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi lub fizycznymi. Budowa interfejsów ułatwiających komunikację i obsługę urządzeń wymaga interdyscyplinarnego podejścia badawczego, uwzględniającego takie dziedziny badawcze jak psychologia poznawcza, elektronika medyczna i technologie mobilne.

  Z drugiej strony obserwuje się także intensywny rozwój biometrycznych systemów HCI i ich coraz bardziej powszechne zastosowania do rozpoznawania, klasyfikacji, identyfikacji i weryfikacji osób. Do najczęściej wykorzystywanych cech biometrycznych można zaliczyć: obserwowalne właściwości pisma odręcznego i podpisu, przebiegi linii papilarnych odcisków palców, cechy twarzy, kształty dłoni, układy naczyń krwionośnych dłoni i ręki, cechy tęczówek oczu, kształty małżowin usznych, cechy głosów i wypowiedzi, cechy rytmów chodu, cechy sposobów obsługi klawiatur komputerowych, a nawet zapachy i cechy DNA. Współczesne dokumenty zawierają coraz więcej różnych parametrów biometrycznych. Badania dotyczące poszukiwania coraz lepszych cech biometrycznych, tzn. niepowtarzalnych w skali globalnej, niezmiennych w długim okresie życia, trudnych do podrobienia i mało wrażliwych na brak współpracy ze strony identyfikowanych osób to także nowe, interdyscyplinarne kierunki badań związanych w dużym stopniu z przetwarzaniem sygnałów i elektroniką medyczną.

  Sesja specjalna „Interfejsy elektroniczne w zastosowaniach medycznych i biometrycznych” jest poświęcona systemom HCI, wykorzystywanym w systemach asystujących lekarzom, osobom z niepełnosprawnościami oraz w systemach biometrycznych.


 • 40 lat technologii osadzania warstw atomowych (ALD)

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN - Warszawa
  Dr hab. Kamil Kosiel – Instytut Technologii Elektronowej - Warszawa

  Technologia Osadzania Warstw Atomowych (Atomic Layer Deposition (ALD)) wprowadzona została 40 lat temu w Helsinkach, Finlandii.

  Technologię ALD użyto najpierw do wytwarzania cienkich warstw do zastosowań w wyświetlaczach elektroluminescencyjnych. W ciągu kolejnych 40 lat rozwoju ALD z raczej „niszowej” technologii stała się jedną z najważniejszych technologii cienkowarstwowych z licznymi zastosowaniami przemysłowymi. W szczególności technologia ALD znalazła kluczowe zastosowania w przemyśle elektronicznym – przy produkcji elementów układów scalonych.

  W Polsce technologia ALD wprowadzona została około 20 lat temu w laboratorium profesora Marka Godlewskiego w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. W chwili obecnej  dostępna jest już w kilku następnych ośrodkach badawczych.

  Celem sympozjum jest przegląd prac wykonywanych w tych laboratoriach z zastosowaniem tej ultra-nowoczesnej technologii. Sympozjum współorganizowane jest przez Polskie Towarzystwo Próżniowe.

  Sympozjum otworzy referatem plenarnym profesor Marek Godlewski, który jako pierwszy wprowadził technologię ALD w Polsce.

  Planowane są także dwa wystąpienia przedstawicieli producentów reaktorów ALD.

  Wstępna lista referatów :

  1. Emil Bojarski – DEVMATECH (Picosun)
  2. Dr Paulina Boryło – Politechnika Śląska
  3. Miłosz Czajkowski – Technolutions (Beneq)
  4. Dr hab. inż. Lech Dobrzański – ITE Warszawa
  5. Dr hab. Michał Godlewski – SGGW Warszawa
  6. Dr hab. Kamil Kosiel – ITE Warszawa
  7. Dr inż. Krystian Król – Politechnika Warszawska
  8. Dr hab. inż. Robert Mroczyński – Politechnika Warszawska
  9. Dr Rafał Pietruszka – Instytut Fizyki PAN Warszawa
  10. Dr Katarzyna Gwóźdź – Politechnika Wrocławska
  11. Dr Anna Słońska – SGGW Warszawa 

 • Interfejsy elektroniczne w zastosowaniach medycznych i biometrycznych

  Organizatorzy:
  Prof dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska
  Prof dr hab. inż. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka

 • Lasery półprzewodnikowe

  Organizatorzy:
  dr hab. inż. Robert P. Sarzała prof. PŁ - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Łukasz Piskorski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

  Lasery półprzewodnikowe to urządzenia o ogromnym potencjale użytkowym. Są one składnikami zarówno urządzeń używanych w życiu codziennym jak i elementami wyrafinowanej aparatury naukowej. Liczne zalety laserów półprzewodnikowych, chociażby ich małe rozmiary, niska cena, wysoka niezawodność, niski pobór mocy, możliwość emisji fal w bardzo szerokim zakresie od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni, możliwość pracy przy wysokich częstotliwościach sygnału, łatwe sprzęganie z innymi planarnymi przyrządami optoelektronicznymi, itd. powodują, że przyrządy te znajdują coraz to nowe zastosowania i w wielu dziedzinach nauki i techniki np. w telekomunikacji, ochronie zdrowia, ochronie środowiska, bezpieczeństwie, rozrywce, badaniach naukowych. Specyficzną cechą laserów półprzewodnikowych jest także ich olbrzymie zróżnicowanie pod względem budowy wewnętrznej i zastosowanych materiałów. Ten ogromny sukces laserów półprzewodnikowych nie byłby możliwy bez współdziałania zespołów prowadzących badania teoretyczne, eksperymentalne, technologiczne oraz modelowanie komputerowe.

  Sesja specjalna „Lasery półprzewodnikowe” to doskonała okazja do zaprezentowania najnowszych krajowych osiągnięć naukowych i wymiany poglądów przez różne grupy badawcze zajmujące się wytwarzaniem, pomiarami, modelowaniem oraz zastosowaniami wspomnianych urządzeń.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tej sesji do nadsyłania zgłoszeń. Propozycję tematów referatów i plakatów proszę przesyłać do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@kke.com.pl) a także na adres robert.sarzala@p.lodz.pl lub lukasz.piskorski@.p.lodz.pl z tematem „lasery półprzewodnikowe – sesja specjalna”.

  Robert Sarzała

  Łukasz Piskorski

  Politechnika Łódzka, Instytut Fizyki


Sesje specjalne prezentowane na 15 KKE • Interfejsy człowiek - komputer

  Organizator:
  prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki - PUEiPS

  Od czasu opracowania pierwszych komputerów elektronicznych dzieli nas okres ponad połowy wieku. Te pierwsze urządzenia bardzo różniły się i to pod każdym względem od współczesnych często tzw. komputerów wbudowanych. Po pierwsze miały ograniczoną funkcjonalność i były powolne, po drugie były ogromne i energio-żerne, po trzecie – zawodne, po czwarte – bardzo drogie i trudno dostępne dla indywidualnych użytkowników zarówno w sensie organizacji i kosztów eksploatacji jak i potrzebnej wiedzy, a także bardzo ograniczonych i mało „przyjaznych” interfejsów człowiek-komputer.

  Sytuacja m.in. w zakresie „ubogich”, wyłącznie tekstowych interfejsów człowiek-komputer zaczęła się raptownie zmieniać ok. ćwierć wieku temu, gdy opracowano pierwsze minikomputery (osobiste) a następnie mikrokomputery.

  Dzisiaj rozbudowane w tym multimedialne i biometryczne interfejsy człowiek-komputer, człowiek-robot i ogólnie człowiek-urządzenie (lub człowiek-maszyna) to wielka dyscyplina nauki i techniki na pograniczu elektroniki, informatyki i nauk kognitywnych. Ma ona szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych i starszych, np. o upośledzonym wzroku, słuchu, możliwościach motorycznych itd., choć jest równie ważna dla wszystkich.

  Program omawianej sesji specjalnej zawiera wybrane przykłady współczesnych, nowatorskich rozwiązań technicznych, które mają znaczenie dla dalszego rozwoju interfejsów człowiek-komputer – aktualnie jednego z najważniejszych kierunków postępu w elektronice użytkowej. Mam nadzieję, że ta sesja spotka się z dużym zainteresowaniem uczestników 15-tej Krajowej Konferencji Elektroniki.

   

  Referat plenarny:

   

  • A. Czyżewski, A. Górski, A. Korzeniewski, P. Odya, P. Szczuko, "Zastosowania elektroencefalograficznych interfejsów mózg-komputer do diagnozy i stymulacji pacjentów po urazach mózgu", Politechnika Gdańska

   W referacie zostaną przeanalizowane i opisane nowe rozwiązania kasków EEG. Opisana zostanie koncepcja prowadzenia z ich użyciem testów diagnostycznych i sesji terapeutycznych, polegających na stymulacji przezczaszkowej z pokreśleniem roli tego typu metod w ocenie świadomości stanu pacjentów pourazowych i usprawniania komunikacji z tego rodzaju pacjentami. Przedstawiona zostanie także ocena możliwości i sposobów oddziaływania na siebie osób przy pomocy transmitowanych sygnałów EEG na podstawie prób przeprowadzonych z wykorzystaniem kasków 8-elektrodowego systemu Neuroelectrics ENOBIO oraz Starstim tCS. Przestawiona zostanie opracowana koncepcja połączenia modalności elektroencefalograficznej ze śledzeniem wzroku w oparciu o skonstruowane przez Autorów do tego celu urządzenie, a także omówione zostanie zagadnienie badania słuchu u osób niekomunikujących, z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia diagnostycznego.

   

  Prezentacje plakatowe:

   

  • A. Czyżewski, A. Korzeniewski, R. Kupniewski, P. Odya, P. Szczuko, "Multimodalne stanowisko do polisensorycznej diagnozy i  stymulacji pacjentów z zaburzeniami komunikacji", Politechnika Gdańska
  • I. Borowiecka, A. Radecki, P. Skulimowski, P. Strumiłło, "Interaktywna sonifikacja obrazów – aplikacja wspomagająca nauczanie matematyki dla niewidomych", Politechnika Łódzka
  • P. Kardyś, A. Dąbrowski, D. Huderek, M. Iwanowski, "Interfejs wspomagający niewidomych w obsłudze smartfonu", Politechnika Poznańska
  • A. Stankiewicz. T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, "Metody poprawy automatycznej segmentacji obrazów w interfejsach biometrycznych OCT", Politechnika Poznańska oraz Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego i Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • A. Konieczka, J. Balcerek, P. Pawłowski, "Efektywna metoda uzyskiwania obrazów HDR dla systemów CCTV", Politechnika Poznańska
  • P. Pawłowski, R. Binek, D. Mojs, J. Ochowiak, "Interaktywny manipulator typu platforma Stewarta sterowany w środowisku LabVIEW", Politechnika Poznańska
  • T. Marciniak, A. Dąbrowski, "Dobór parametrów systemu rozpoznawania twarzy na podstawie sekwencji wideo", Politechnika Poznańska

 • Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Maciej Bugajski - ITE Warszawa
  Dr inż. Anna Wójcik-Jedlińska - ITE Warszawa

 • Zastosowanie elektroniki w medycynie

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek - Politechnika Gdańska

 • Przeźroczyste materiały tlenkowe

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
  Dr hab. inz. prof. nadzw. Jarosław Domaradzki

  Przezroczyste Materiały Tlenkowe - nowa klasa materiałów dla przezroczystej elektroniki, fotowoltaiki, optoelektroniki oraz dla zastosowań w biologii i medycynie

  Przezroczyste materiały tlenkowe to intensywnie badana klasa materiałów łączących cechy wysokiej transmisji optycznej w obszarze widzialnym, kontrolowanego przewodnictwa elektrycznego i ew. wydajnej emisji światła w szerokim zakresie. Materiały te znajdują liczne zastosowania - od przezroczystych elektrod, przez tranzystory cienkowarstwowe, diody elektroluminescencyjne, baterie słoneczne do całej gamy sensorów - piezoelektrycznych, akusto-optycznych, gazowych, chemicznych i biologicznych. Tlenki te znajdują także zastosowania w biologii i medycynie jako warstwy antybakteryjne i jako znaczniki fluorescencyjne.

  Grupa ta obejmuje szeroką gamę materiałów, w tym tlenki domieszkowane metalami przejściowymi (z silnymi oddziaływaniami magnetycznymi) lub jonami ziem rzadkich (znaczniki fluorescencyjne), tlenki wielokationowe, tlenki domieszkowane jonami metali lekkich (Al, Mg, Ga), a także typowe izolatory do zastosowań zarówno elektronicznych, jak i sensorowych. Mimo olbrzymiego i niekwestionowanego postępu wiele fundamentalnych pytań odnośnie tych materiałów, defektów, metod domieszkowania, mechanizmów transportu nośników, właściwości optycznych i elektronowych pozostaje wciąż otwartych.

  Niniejsza sesja ma stanowić forum, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki w dziedzinie wytwarzania tlenków, ich zastosowań oraz przyrządów na ich bazie.

   

  Lista zagadnień w programie sesji obejmuje m. in.:

  • Wzrost materiałów tlenkowych
  • Cienkowarstwowe struktury polikrystaliczne i amorficzne
  • Identyfikacja, kontrola i modelowanie defektów
  • Domieszkowanie i właściwości elektryczne
  • Własności elektroniczne powierzchni i międzypowierzchni
  • Tranzystory cienkowarstwowe
  • Przyrządy optoelektroniczne
  • Baterie słoneczne
  • Sensory gazowe, chemiczne i biomedyczne
  • Mechanizmy degradacji materiałów i struktur; niezawodność
  • Tlenki w zastosowaniach w biologii i medycynie

   

  Lista zaproszonych mówców:

  prof. T. Pustelny – Politechnika Śląska, referat plenarny

  dr M. Borysiewicz – ITE Warszawa
  dr P. Firek – Politechnika Warszawska
  dr hab. M.M. Godlewski – SGGW Warszawa
  dr J. Kaczmarski – ITE Warszawa
  dr hab. M. Kwoka – Politechnika Śląska
  dr Rafał Pietruszka - Instytut Fizyki PAN Warszawa
  prof. E. Płaczek-Popko – Politechnika Wrocławska
  dr M. Sochacki – Politechnika Warszawska
  dr A. Stafiniak – Politechnika Wrocławska
  prof. A. Suchocki – Instytut Fizyki PAN Warszawa


 • Numeryczne modelowanie pół elektromagnetycznych

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

  Sesja specjalna: Analiza i synteza układów z polem elektromagnetycznym

  Zapraszamy do czynnego udziału w specjalnej sesji poświęconej analizie i syntezie układów z polem elektromagnetycznym.

  Wyodrębnione zastaną dwie grupy tematyczne:

  1. problemy dotyczące  pól niskiej częstotliwości, w których prądy przesunięcia dielektrycznego mają drugorzędne znaczenie
   oraz
  2. problemy pól wysokiej częstotliwości, w których pierwszorzędne znaczenie mają  prądy przesunięcia oraz zjawiska falowe .

  Podział ten jest dość umowny ale można z pewnym przybliżeniem przyjąć, że ta druga grupa obejmuje zagadnienia w których wielkość analizowanych obiektów jest większa od  ok. 0.1 długości  fali a  mniejsza niż kilkaset długości fali. W przypadku  większych obiektów stosuje się już zwykle przybliżone metody quasi –optyczne które nie będą zawarte w zakresie tematycznym sesji .

  Sesja ma pokazać osiągnięcia polskiego środowiska naukowego zajmującego się elektromagnetyzmem z myślą zastosowaniu tych osiągnięć w układach z elementami elektronicznymi , energoelektronicznymi , jak też w systemach wykorzystujących prowadzenie fal elektromagnetycznych oraz ich promieniowanie.  Przewidujemy  dwie części sesji obejmujące w sumie kilkanaście referatów. Wstępne zainteresowanie wyraziły już grupy z: Warszawy, Gdańska, Poznania, Opola, Rzeszowa, Wrocławia i  Szczecina. Referaty z innych ośrodków będą mile widziane.

   

  Koordynatorem programu:

  • grupy tematycznej (a) będzie prof. Andrzej Demenko (Andrzej.Demenko@put.poznan.pl)
  • grupy tematycznej (b) prof. Wojciech Gwarek (wgwarek@ire.pw.edu.pl)

   

  Poniżej przedstawiamy możliwy zakresy tematów referatów, choć  w trakcie ustalania programu może się okazać,  że nie wszystkie z nich będą reprezentowana a pojawią się dodatkowe nie wymienione poniżej:

   

  • Metody rozwiązywania równań pola elektromagnetycznego
  • Modelowanie właściwości materiałów stosowanych w układach z polem elektromagnetycznych
  • Techniki numeryczne w obliczeniach zagadnień brzegowych dla pola elektromagnetycznego oraz w zagadnieniach odwrotnych
  • Analiza zagadnień sprzężonych, wymagających rozwiązywania pola elektromagnetycznego w powiązaniu z równaniami innych pól fizycznych
  • Polowo-obwodowe modele układów elektrycznych oraz makromodele podobszarów.
  • Nieinwazyjna diagnostyka metodami elektromagnetycznymi
  • Sensory elektromagnetyczne
  • Analizy pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrycznych, np. w maszynach elektrycznych
  • Analizy pola elektromagnetycznego w prowadnicach fal elektromagnetycznych i antenach
  • Metody projektowania i optymalizacji na podstawie polowych modeli zjawisk
  • Modelowania zjawisk nieliniowych w polu elektromagnetycznym
  • Graficzne interfejsy użytkownika dla programów symulacji elektromagnetycznej, ekstrakcja istotnych wyników symulacji  oraz  konwersja formatów danych

 • Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna

  Organizatorzy:
  Dr hab. Agnieszka Iwan - prof. IEL - Instytut Elektrotechniki - Oddział TiME we Wrocławiu
  Dr hab. inż. Maciej Sibiński - Politechnika Łódzka - KPPiO

  //---

  dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL
  Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

  dr hab. inż. Maciej Sibiński
  Politechnika Łódzka, Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  //--- 

  Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje:

  W zakresie organicznych ogniw fotowoltaicznych:

  • ogniwa organiczne (polimerowe),
  • ogniwa barwnikowe,
  • ogniwa z perowskitami,
  • elastyczne polimerowe ogniwa fotowoltaiczne,
  • hybrydowe polimerowe ogniwa słoneczne z CIS, kropkami kwantowymi,
  • ogniwa tandemowe,
  • nowe materiały organiczne (polimery i związki małocząsteczkowe) dla fotowoltaiki polimerowej,
  • zastosowanie grafenu, nanorurek, ZnO, TiO2, Ag, Au w ogniwach fotowoltaicznych,
  • modyfikację metod wytwarzania poszczególnych warstw w ogniwie,
  • zastosowanie spektroskopii impedancyjnej, EPR, luminescencji, woltametrii cyklicznej, mikroskopii SEM, AFM, TEM w celu interpretacji procesów zachodzących w polimerowym ogniwie fotowoltaicznym,
  • symulacje komputerowe i obliczenia teoretyczne dla fotowoltaiki,
  • biofotowoltaikę,
  • ciekłe kryształy w fotowoltaice organicznej,
  • rolę oddziaływań kwasowo-zasadowych w fotowoltaice organicznej,
  • organiczne ogniwa fotowoltaiczne bez warstwy PEDOT:PSS
  • zintegrowane układy zawierające polimerowe ogniwa fotowoltaiczne i paliwowe.

  Koordynatorem tej części sesji jest dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL (a.iwan@iel.wroc.pl)

   

  W zakresie nieorganicznych ogniw fotowoltaicznych:

  • ogniwa wielozłączowe, wysokosprawne, konstrukcje tandemowe, o kontaktach jednostronnych
  • ogniwa cienkowarstwowe na bazie chalkopirytów
  • ogniwa cienkowarstwowe CdS/CdTe
  • ogniwa z krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego
  • nowe konstrukcje krzemowych ogniw słonecznych, efekty kwantowe w fotowoltaice
  • systemy hybrydowe fotowoltaiczno-fototermiczne
  • symulacja i projektowanie oraz pomiary fotowoltaicznych układów nadążnych
  • warstwy antyrefleksyjne na bazie tlenków materiałów nieorganicznych, oraz organicznych, materiały fotoluminescencyjne i kontaktowe dla fotowoltaiki
  • charakteryzacja ogniw słonecznych metodami opto-elektrycznymi, analitycznymi metodami laboratoryjnymi, oraz za pomocą badań termograficznych
  • modele analityczne i symulacje konstrukcji ogniw słonecznych
  • praca i optymalizacja instalacji fotowoltaicznych, pomiary in-situ
  • technologia wykonania modułów fotowoltaicznych, moduły transparentne, elastyczne i dwustronne, moduły BIPV.
  • elementy i układy instalacji fotowoltaicznych
  • pomiary w warunkach NOCT, badanie warunków oświetleniowych, wpływ pomiarów na projektowanie elementów i instalacji fotowoltaicznych
  • zagadnienia produkcyjne, kontroli i up-scaling w produkcji seryjnej modułów fotowoltaicznych, testowanie wyrobów fotowoltaicznych.

   Koordynatorem tej części sesji jest dr hab. inż. Maciej Sibiński (maciej.sibinski@p.lodz.pl)

   


 • Sensory markerów w wydychanym powietrzu

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
  prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz – Wydział Fizyki UW
  1. Optoelektroniczny system sensorów biomarkerów zawartych w wydychanym przez człowieka powietrzu - Z. Bielecki + Zespół – IOE WAT
  2. Sensory optoelektroniczne do detekcji markerów chorobowych z laserami przestrajalnymi w zakresie < 2,5 μm – T. Stacewicz – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  3. Wysokoczułe moduły detekcyjne do wykrywania biomarkerów z zastosowaniem metod optycznych – W. Gawron - Vigo System S.A
  4. Układy wzbogacania próbek markerów chorobowych – T. Ligor – Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  5. System do kondensacji wydychanego powietrza przy wykrywaniu biomarkerów chorób układu oddechowego – T. Chludziński – WETiI Politechnika Gdańska
  6. Detektory barierowe – nowe trendy – P. Martyniuk, M. Kopytko, A. Rogalski – WNT WAT
  7. Modelowanie numeryczne detektorów podczerwieni nowej generacji – J. Wróbel, P. Moszczyński, K. Jóźwikowski, P. Marciniak – WNT WAT.
  8. Chemorezystancyjny sensor gazu na bazie niedomieszkowanych nanostruktur ZnO aktywowanych termicznie i optycznie - M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk – Politechnika Śląska.

 • Techniki optymalizacyjne w projektowaniu układów

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański - Politechnika Gdańska
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz - Politechnika Poznańska

Sesje specjalne prezentowane na 14 KKE • Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
  Politechnika Poznańska
  Wydział Informatyki
  Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

  Opis:

  Termin „biometria” jest używany w nauce w co najmniej w dwóch znaczeniach:

  • w naukach biologicznych pod tym pojęciem rozumie się ilościowe badanie rozwoju (lub wymierania) populacji określonych organizmów na określonych obszarach
  • w elektronice zaś to pojęcie oznacza badania nad algorytmicznymi metodami wyodrębniania cech ludzkich w celu ekstrakcji istotnych o informacji zarówno o pojedynczych osobach jak i o całych skupiskach ludzkich.

  Metody biometryczne są dzisiaj coraz powszechniej stosowane do rozpoznawania, klasyfikacji, identyfikacji i weryfikacji osób. Współczesne dokumenty tożsamości zawierają coraz więcej parametrów biometrycznych. Dobre cechy biometryczne do celów identyfikacji osób powinny być niepowtarzalne w skali globalnej, niezmienne w długim okresie życia, trudne do podrobienia, mało wrażliwe na brak prawidłowej współpracy ze strony identyfikowanej osoby. Do najbardziej popularnych cech biometrycznych można zaliczyć: cechy podpisu i pisma, przebieg linii papilarnych odcisków palców, cechy twarzy, kształt dłoni, układ naczyń krwionośnych dłoni i ręki, cechy tęczówki oka, kształt małżowin usznych, cechy głosu i wypowiedzi, cechy chodu, cechy rytmu obsługi klawiatury komputera, a nawet zapach i cechy DNA.

  Celem proponowanej sesji specjalnej nie jest jednak skupianie się na wyżej wymienionych cechach biometrycznych, a rozszerzenie powyżej scharakteryzowanego pojęcia biometrii w elektronice na możliwie szerokie spektrum zagadnień:

  • od mikrobiometrii, która zajmuje się pomiarami małych struktur organizmu człowieka, np. zautomatyzowanym rozpoznawaniem komórek rakowych, czy analizą siatkówki oka za pomocą mikrofotografii dna oka (kamera fundus) i potencjalnie przestrzennej tomografii OCT (optical coherent tomography) – jeśli chodzi o nowoczesną, spektralną technikę OCT Polska jest pionierem w skali światowej
  • do makrobiometrii całych skupisk ludzkich np. analizy zachowań tłumu na terenach zurbanizowanych, w centrach handlowych, w halach i na stadionach sportowych, w centrach rozrywkowych, w urzędach, w szkołach, na dworcach itp.

  Mikrobiometria wspomaga np. diagnostykę i wykonywanie operacji mikrochirurgicznych. Makrobiometria zaś umożliwia zautomatyzowaną ekstrakcję istotnych informacji z coraz powszechniej i na coraz większą skalę stosowanych systemów monitoringu (CCTV – closed circuit television).

  Tematyka organizowanej sesji specjalnej dotyczy więc jednych z najważniejszych kierunków rozwoju współczesnych układów elektronicznych i zapewne spotka się z dużym zainteresowaniem uczestników 14-tej Krajowej Konferencji Elektroniki.

  Proponowane prezentacje plakatowe:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot: "Gaze-tracking based liveness detection for biometric mobile device authentication modules", Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Informatyki Stosowanej
  1. dr hab. inż Adam Pelikant: "Charakterystyki behawioralne w biometrii", Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Elektroniki
  1. dr inż. Przemysław Korohoda: "Tensor-based sweat ducts detection in fingertips from OCT data", Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Katedra Elektroniki
  1. dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Agnieszka Stankiewicz, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski: Segmentacja warstw siatkówki w obrazach OCT niskiej jakości, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. dr inż. Szymon Drgas, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski: Separacja mówców z wykorzystaniem faktoryzacji spektrogramu i informacji o częstotliwościach podstawowych, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Radosław Weychan, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski: Biometryczne aspekty kodowania HE-AAC v2 w technologii DAB+, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. dr inż. Paweł Pawłowski, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, mgr inż. Julian Balcerek, mgr inż. Adam Konieczka: Model mechanizmu rozpoznawania mówców i zdarzeń w systemie numeru alarmowego, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski mgr inż. Marianna Parzych, mgr inż. Radosław Weychan, dr inż. Tomasz Marciniak, Implementacja metod detekcji osób we wbudowanych systemach CCTV, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. mgr inż. Adam Konieczka, mgr inż. Agata Chmielewska, mgr inż. Julian Balcerek, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski: Automatyczne zliczanie osób z nagrań uzyskanych w trudnych warunkach oświetlenia, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. mgr inż. Agata Chmielewska, dr inż. Tomasz Marciniak, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski: Separacja obiektów ruchomych w systemie automatycznego zliczania osób, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. dr inż. Damian Cetnarowicz, prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, mgr inż. Julian Balcerek, mgr inż. Adam Konieczka: Identyfikacja osoby w monitoringu wizyjnym na podstawie chodu, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. dr Andrzej Meyer: Sterowanie obrotem kamery wizyjnej przy użyciu matrycy mikrofonów, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
  1. K. Kamiński, A. Dobrowolski, E. Majda-Zdancewicz, D. Posiadała: Optymalizacja systemu automatycznego rozpoznawania mówcy w warunkach zróżnicowanych torów akustycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Wydział Elektroniki
  2. Prof. Andrzej Czyżewski*, Piotr Hoffmann*, Georgis Bogdanis˟: Automatyczna weryfikacja klienta bankowego w oparciu o multimodalne technologie biometryczne, *Politechnika Gdańska, ˟Biuro Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych Sp. z o. o. Microsystem

 • Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce

  Organizatorzy:
  dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL
  dr inż. Grzegorz Paściak – dyrektor IEL Wrocław
  Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
  Elektrotechnicznego we Wrocławiu

  Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje:

  W zakresie ogniw fotowoltaicznych:

  • ogniwa nieorganiczne,
  • ogniwa organiczne (polimerowe),
  • ogniwa barwnikowe,
  • ogniwa z perowskitami,
  • elastyczne polimerowe ogniwa fotowoltaiczne,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • hybrydowe polimerowe ogniwa słoneczne z CIS, kropkami kwantowymi,
  • nowe materiały organiczne (polimery i związki małocząsteczkowe) dla fotowoltaiki polimerowej,
  • zastosowanie grafenu, nanorurek, ZnO,TiO2,Ag, Au w polimerowych ogniwach fotowoltaicznych,
  • modyfikację metod wytwarzania poszczególnych warstw  w ogniwie,
  • zastosowanie spektroskopii impedancyjnej, EPR, luminescencji, woltametr ii cyklicznej, mikroskopii SEM,AFM,TEM w celu interpretacji procesów zachodzących w polimerowym ogniwie fotowoltaicznym.
  • symulacje komputerowe i obliczenia teoretyczne dla fotowoltaiki,
  • biofotowoltaika.

  W zakresie ogniw paliwowych:

  • ogniwa nisko- i wysokotemperaturowe,
  • ogniwa typu SOFC, PEMFC, AFC, PAFC, MCFC,
  • nowe materiały organiczne (polimery i związki małocząsteczkowe) dla ogniw typu PEMFC,
  • nowe materiały na elektrody (grafen),
  • ceramiczne przewodniki superjonowe.

       Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) za wsparcie finansowe projektu pt: „Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach”(POF) otrzymane w ramach I konkursu NCBiR :Program Badań Stosowanych: (nr PBS1/A5/27/2012).


 • Lasery półprzewodnikowe - wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Łukasz Piskorski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

  Lasery półprzewodnikowe są to źródła promieniowania spójnego, w których funkcję ośrodka czynnego pełni półprzewodnik. Obok diod elektroluminescencyjnych stanowią one drugą ważną grupę półprzewodnikowych emiterów promieniowania używanych w układach optoelektronicznych. Niewielkie rozmiary laserów półprzewodnikowych, niskie napięcie ich zasilania, możliwość masowej produkcji, niska cena, stosunkowo wysokie moce emitowanego promieniowania, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości oraz możliwość uzyskania promieniowania w zakresie od dalekiej podczerwieni, poprzez światło widzialne do promieniowania ultrafioletowego, sprawiły, że przyrządy te mają obecnie ogromną liczbę zastosowań.

  Na niniejszej sesji zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki krajowych ośrodków badawczych w dziedzinie wytwarzania, modelowania i zastosowań laserów półprzewodnikowych różnego typu (lasery o emisji krawędziowej, lasery o emisji powierzchniowej, lasery kaskadowe) wykonanych z rozmaitych materiałów półprzewodnikowych (arsenkowych, fosforkowych, antymonkowych bądź azotkowych), emitujących promieniowanie w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni.

  Lista osób zaproszonych do wygłoszenia referatu (tematy wystąpień zostaną dodane w późniejszym terminie):

  • prof. dr hab. Maciej Bugajski - ITE, Warszawa
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski - PŁ, Łódź
  • prof. dr hab. Piotr Perlin - UNIPRESS, Warszawa
  • dr hab. inż. Robert Kudrawiec - PWr, Wrocław
  • dr hab. inż. Andrzej Maląg - ITME, Warszawa
  • dr hab. Jan Muszalski - ITE, Warszawa
  • dr inż. Agata Jasik - ITE, Warszawa
  • dr inż. Łucja Marona - UNIPRESS, Warszawa

  Powyższa lista jest otwarta i może jeszcze ulec modyfikacji.

  Oprócz referatów planowana jest również sesja plakatowa specjalna poświęcona laserom półprzewodnikowym.

  Zgłoszenia referatów i prezentowanych plakatów oraz pytania dotyczące tej sesji specjalnej prosimy kierować do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@kke.com.pl) oraz do wiadomości organizatora sesji Łukasza Piskorskiego (lukasz.piskorski@p.lodz.pl).


 • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej

  Organizatorzy:
  Prof.dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
  Prof.dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
  Prof.dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
  Prof.dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH

  Planowana tematyka sesji wiąże się z projektowaniem systemów sensorowych i ich zastosowaniami w monitoringu, medycynie, bezpieczeństwie.

  Przedstawiane systemy mogą dotyczyć obserwacji wizyjnych, dźwiękowych, związanych z parametrami środowiska itp. Preferowane byłyby rozwiązania polegające na umieszczeniu na wspólnym podłożu w standardowej technologii CMOS zarówno sensorów, systemów przetwarzania sygnałów oraz układów interfejsu z preferencją łączności bezprzewodowej.

  Tytuły referatów:

  Wojskowa Akademia Techniczna

  1. Zbigniew Bielecki – Optoelektroniczny system do wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu.
  2. Marcin Miczuga – System wykrywania i identyfikacji  zanieczyszczeń gazowych atmosfery.
  3. Dariusz Szabra – System kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora powietrzu markerów chorobowych.
  4. Artur Prokopiuk – Mikroprocesorowy czujnik CO2.

  Akademia Górniczo-Hutnicza

  1. M. Żołądź – Integracja technologii CMOS oraz MEMS na potrzeby budowy wielokanałowych systemów do rejestracji i stymulacji komórek nerwowych.
  2. P. Kmoń – Wielokanałowe układy scalone o architekturze pikselowej do rejestracji i stymulacji komórek nerwowych mózgu.
  3. P. Kmoń – Układy scalone dla potrzeb szybkich kamer promieniowania X.

  Politechnika  Poznańska

  1. P. Śniatała – Biosensorowe zastosowania modulatorów sigma-delta pracujących w trybie prądowym.
  2.  Szymon Szczęsny, Mariusz Naumowicz, Michał Melosik, Andrzej Handkiewicz - Akcelerator FPAA dla systemów wizyjnych (ang. FPAA Accelerator for Machine Vision systems).

  Politechnika Gdańska

         1.Jacek Jakusz -  Niskomocowy komparator z zatrzaskiem dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS, (ang. Low-power latched comparator for digital CMOS image sensor).

         2.  Miron Kłosowski, Bogdan Pankiewicz, Marek Wójcikowski Akcelerator transformaty DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych, (ang. DCT transform accelerator for image compression in vision sensors).

         3. Waldemar Jendernalik - Prosty analogowy komparator dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS, (ang. A simple analogue comparator for digital   CMOS image sensor).

         4. Grzegorz Blakiewicz - Dostrajanie obwodów rezonansowych w systemach bezprzewodowego zasilania sensorów medycznych.

         5.Marek Wójcikowski - Histogram of Gradients with Cell Average Intensity for Human Detection.

         6. Robert Piotrowski, Stanisław Szczepański - Analogowy procesor CMOS do zastosowań w sekwencyjnym przetwarzaniu obrazów.


 • Osobiste systemy elektroniczne: technologie i zastosowania medyczne

  Organizator:
  prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

  Wydatki ponoszone na opiekę zdrowotną stanowią obecnie ok. 10% PKB krajów Unii Europejskiej. Główną przyczyną wzrostu tych wydatków jest starzenie się społeczeństw oraz powiększająca się liczebność schorzeń przewlekłych (cukrzyca, otyłość, choroby neurologiczne i układu krążenia, niepełnosprawności ruchowe i sensoryczne). Istnieje pilna potrzeba rozwijania i wdrażania nowych technologii poprawiających  dostępność opieki zdrowotnej (np. w miejscu zamieszkania) przy jednoczesnym obniżaniu jej kosztów (m.in. z zastosowaniem technologii elektronicznych i teleinformatycznych).

  Niniejsza sesja specjalna jest poświęcona technologiom elektronicznym przeznaczonym do monitorowania podstawowych parametrów życiowych człowieka (temperatura, rytm serca, ciśnienie krwi, częstość oddechu),  jego stanu psychofizycznego, aktywności ruchowej oraz technologiom ułatwiającym komunikację człowieka z otoczeniem. Wspólną cechą dyskutowanych rozwiązań są osobiste urządzenia elektroniczne o odpowiednim stopniu miniaturyzacji, np. integrowane z odzieżą. Budowa takich urządzeń stawia wysokie wymagania związane: z technologią montażu takich urządzeń (np. na elastycznych podłożach), z alternatywnymi źródłami ich zasilania (ang. energy harvesting), z zastosowaniem nowej generacji czujników oraz zapewnieniem ciągłej, bezprzewodowej komunikacji z otoczeniem (m.in. z wykorzytaniem sieci typu body area networks).

  Mile widziane będą prace opisujące gotowe zastosowania ww układów oraz prace dotyczące tylko wybranych problemów związanych z tematyką sesji.

  Zgłoszenia referatów oraz pytania i sugestie dotyczące tej sesji specjalnej prosimy kierować do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@kke.com.pl) oraz równolegle do organizatora sesji prof. Pawła Strumiłło (pawel.strumillo@p.lodz.pl).


 • Tranzystory HEMT na bazie azotku galu

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke – Politechnika Koszalińska

  Problematyką tranzystorów HEMT w różnych aspektach, zajmuje się kilka zespołów badawczych w Polsce. Istnieje też poważne zapotrzebowanie na takie elementy, zwłaszcza w mikrofalowych układach nadawczych.

  Sesja może nie tylko stanowić forum dla prezentacji osiągnięć naukowych i okazję do wymiany informacji między zainteresowanymi Zespołami ale może też przyczynić się do podjęcia w Polsce poważnych działań zmierzających do opracowania technologii tranzystorów HEMT na skalę komercyjną.


 • Przezroczyste Materiały Tlenkowe

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
  dr hab. Jarosław Domaradzki – Politechnika Wrocławska
  prof. PWr – Wrocław

  Przezroczyste Materiały Tlenkowe - nowa klasa materiałów dla przezroczystej elektroniki, optoelektroniki, fotowoltaiki i technik sensorowych.

  Przezroczyste materiały tlenkowe to intensywnie badana klasa materiałów łączących cechy wysokiej transmisji optycznej w obszarze widzialnym, kontrolowanego przewodnictwa elektrycznego i ew. wydajnej emisji światła w szerokim zakresie. Materiały te znajdują liczne zastosowania - od przezroczystych elektrod, przez tranzystory cienkowarstwowe, diody elektroluminescencyjne, baterie słoneczne do całej gamy sensorów - piezoelektrycznych, akusto-optycznych, gazowych, chemicznych i biologicznych.

  Grupa ta obejmuje szeroką gamę materiałów, w tym tlenki domieszkowane metalami przejściowymi i jonami ziem rzadkich z silnymi oddziaływaniami magnetycznymi, tlenki wielokationowe, tlenki domieszkowane jonami metali lekkich (Al, Mg, Ga), a także typowe izolatory do zastosowań zarówno elektronicznych, jak i sensorowych. Mimo olbrzymiego i niekwestionowanego postępu wiele fundamentalnych pytań odnośnie tych materiałów, defektów, metod domieszkowania, mechanizmów transportu nośników, właściwości optycznych i elektronowych pozostaje wciąż otwartych.

  Niniejsza sesja ma stanowić forum, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki w dziedzinie wytwarzania tlenków, ich zastosowań oraz przyrządów na ich bazie.

  Lista zagadnień w programie sesji obejmuje m. in.:

  • Wzrost materiałów tlenkowych
  • Homo- i heteroepitaksja
  • Cienkowarstwowe struktury polikrystaliczne i amorficzne
  • Identyfikacja, kontrola i modelowanie defektów
  • Domieszkowanie i właściwości elektryczne; ferromagnetyzm
  • Własności elektroniczne powierzchni i międzypowierzchni
  • Tranzystory cienkowarstwowe
  • Przyrządy optoelektroniczne
  • Baterie słoneczne
  • Sensory gazowe, chemiczne i biomedyczne
  • Mechanizmy degradacji materiałów i struktur; niezawodność

  Wstępna lista zaproszonych mówców obejmuje:

  • dr S. Gierałtowska - Instytut Fizyki PAN Warszawa
  • dr M.M. Godlewski – SGGW Warszawa
  • dr J. Grochowski – ITE Warszawa
  • prof. M. Jakubowska – Politechnika Warszawska
  • dr Ewa Przeździecka – Instytut Fizyki PAN Warszawa
  • prof. T. Pustelny - Politechnika Śląska
  • prof. J. Szuber – Politechnika Śląska - referat plenarny
  • dr hab. M. Śmietana – Politechnika Warszawska
  • dr B.S. Witkowski - Instytut Fizyki PAN Warszawa
  • dr inż. Damian Wojcieszak – Politechnika Wrocławska
  • prof. K. Zakrzewska – AGH Kraków

  Planowana forma sesji:

  Otwarcie konferencji 9:00

  J. Szuber - Referat plenarny 9:20 – 10:00

  10:10 – 10:30 - B.S. Witkowski

  10:30 – 10:50 – D. Wojcieszak

  10:50 – 11:10 – J. Grochowski

  11:10 – 11:30 – T. Pustelny

  Przerwa kawowa

  12:00 – 12:20 – M. Śmietana

  12:20 – 12:40 – E. Przeździecka

  12:40 – 13:00 – M.M. Godlewski

  13:00 – 13:20 – K. Zakrzewska

  13:20 – 13:40 – M. Jakubowska

  13:40 – 14:00 – S. Gierałtowska


Sesje specjalne prezentowane na 13 KKE • Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe
  (nowa klasa materiałów półprzewodnikowych dla przezroczystej elektroniki,
  optoelektroniki, fotowoltaiki i technik sensorowych)

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska – ITE – Warszawa

  Przezroczyste Półprzewodniki Tlenkowe

  nowa klasa materiałów półprzewodnikowych dla przezroczystej elektroniki, optoelektroniki, fotowoltaiki i technik sensorowych

  Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe (ang. Transparent Semiconducting Oxides, TSOs) to unikatowa klasa materiałów elektronicznych łączących cechy wysokiej transmisji optycznej w obszarze widzialnym i kontrolowanego przewodnictwa. Budzi ona w ostatnich latach uzasadnione zainteresowanie badawcze oferując szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań - od przezroczystych tranzystorów cienkowarstwowych, diod elektroluminescencyjnych i baterii słonecznych do całej gamy sensorów - piezoelektrycznych, akusto-optycznych, gazowych, chemicznych i biologicznych.

  Grupa ta obejmuje obecnie szeroką gamę materiałów typu n, w tym domieszkowanych metalami przejściowymi z oddziaływaniem magnetycznym, tlenków wielokationowych z kombinacją jonów In, Zn, Cd, Sn, tlenków domieszkowanych jonami metali lekkich (Al, Mg, Ga), a także nowej klasy materiały tlenkowe typu p - obok klasycznych tlenków na bazie cynku miedzi i nikilu, ważną grupą stają się tlenki o strukturze spinelu. Dodatkowo, przełamując historyczny stereotyp o lepszych własnościach materiałów krystalicznych, zademonstrowano nową klasę amorficznych TCO o własnościach równie dobrych, a nierzadko lepszych niż odpowiedniki krystaliczne. W konsekwencji, coraz szersza staje się paleta potencjalnych kandydatów na efektywne TSO. Mimo olbrzymiego i niekwestionowanego postępu jaki uzyskano w technologii wytwarzania tych materiałów i przyrządów, wiele fundamentalnych pytań odnośnie defektów, domieszkowania, mechanizmów transportu nośników, właściwości optycznych i elektronowych pozostaje wciąż otwartych

  Niniejsza sesja ma stanowić forum na którym zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki w dziedzinie wytwarzania TSO i przyrządów półprzewodnikowych na ich bazie, a towarzyszący jej Panel "okrągłego stołu" - forum dyskusyjne podsumowujące aktualny stan wiedzy i identyfikujący najważniejsze problemy.

  Lista zagadnień w programie sesji obejmuje m. in.:

  • Wzrost kryształów objętościowych
  • Homo- i heteroepitaksja
  • Cienkowarstwowe struktury polikrystaliczne i amorficzne
  • Identyfikacja, kontrola i modelowanie defektów
  • Domieszkowanie i właściwości elektryczne; ferromagnetyzm
  • Własności elektroniczne powierzchni i międzypowierzchni
  • Technologia procesów obróbki; strukturyzacja
  • Tranzystory cienkowarstwowe
  • Przyrządy optoelektroniczne
  • Baterie słoneczne
  • Sensory gazowe, chemiczne i biomedyczne
  • Mechanizmy degradacji materiałów i struktur; niezawodność

  Wśród zaproszonych mówców będą:
  • Adrian Kozanecki
   Struktury kwantowe ZnMgO/ZnO/ZnMgO wykonywane metodą MBE
  • M. A. Borysiewicz, E. Dynowska, T. Wojciechowski, M. Wzorek, R. Jakieła, K. Gołaszewska, P. Struk, T. Pustelny, T. Wojtowicz, E. Kamińska, A. Piotrowska
   Cienkie warstwy ZnO wytwarzane techniką magnetronowego rozpylania katodowego:
   funkcjonalność i mikrostruktura
  • O. Volnianska, P. Bogusławski
   Transparent oxide semiconductor ZnRh2O4: theory of electronic structure and the role of native defects
  • D. Kaczmarek, J. Domaradzki
   Transparentna elektronika na Bazie TiO2 - perspektywy rozwoju
  • K. Zakrzewska
   Nanomateriały tlenków metali - nowe technologie i aplikacje
  • J. Szuber
   Niskowymiarowe nanostruktury wybranych tlenków przewodzących w sensoryce gazów toksycznych.
  • Grzegorz Łuka
   Nowa generacja warstw TCO
  • J. Grochowski, J. Kaczmarski, A. Taube, E. Kamińska, A. Piotrowska
   Symulacje cienkowarstwowych tranzystorów polowych z kanałem z amorficznego In-Ga-Zn-O.
  • J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, M. Kozubal, E. Dynowska, W. Jung, A. Piotrowska
   Diody Schottky'ego i tranzystory MESFET na bazie In-Ga-Zn-O z przezroczystą bramką Ru-Si-O
  • Grochowski, J. Kaczmarski, E. Kamińska, A.Piotrowska
   Przezroczysty amorficzny półprzewodnik tlenkowy Zn-Ir-Si-O
  • Bartłomiej Witkowski
   Nanosłupki ZnO o wysokiej jakości - technologia i zastosowania
  • Sylwia Gierałtowska
   Szerokoprzerwowe tlenki do zastosowań w przezroczystej elektronice i sensoryce

 • Zobrazowanie i pomiary w podczerwieni – krajowe potrzeby i możliwości

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – IOE WAT
  dr Inż. Janusz Mikołajczyk – IOE WAT

  Szanowni Państwo,
  Decyzją Przewodniczącego Krajowej Konferencji Elektroniki na kolejnej edycji KKE’14 tradycyjnie odbywającej się w czerwcu nad morzem (Darłówko) zorganizowana będzie Sesja Specjalna pt. „Zobrazowanie i pomiary w podczerwieni – krajowe potrzeby i możliwości”.

  W ramach sesji wygłoszone zostaną wstępnie uzgodnione (tytuły mogą jeszcze ulec modyfikacji) referaty:

  1. Antoni Rogalski: „Detektory podczerwieni-stan światowy i polska perspektywa” planowany referat plenarny,
  2. Henryk Madura (ew. współautorstwo PCO): „Termowizyjne kamery obrazowe – perspektywy rozwoju i krajowe możliwości” referat sekcyjny,
  3. Krzysztof Chrzanowski: „Metrologia termowizyjna- stan światowy i krajowa specyfika” referat sekcyjny.

  Zapraszamy ośrodki badawcze i produkcyjne do zgłaszania dalszych prac o charakterze badawczym (prezentacja ustna lub posterowa) i czynnego udziału w przewidywanej sesji. Z głoszone prezentacje mamy możność rekomendować do druku w czasopismach z Listy Filadelfijskiej np. Opto-Elektronics Review, Metrology and Measurement Systems i inne.

  Oprócz sesji naukowej, jeżeli będzie takie zainteresowanie, możliwa jest organizacja panelu dyskusyjnego oraz prezentacja firm i ich wyrobów w ramach towarzyszącej Konferencji wystawie sprzętu lub specjalnie organizowanej sesji poświęconej prezentacji przedsiębiorstw i ich wyrobów.

  Na Konferencję jest zaproszony gość z USA Pan Marek Żywno, Prezes Polish America Engineers Club of Silicon Valley, udzielający się także w US-Polish Trade Council. Pan M. Żywno może dopomóc polskim firmom w nawiązywaniu kontaktów na rynku Silicon Valley oraz w programie Top 500 Innovators.

  Zgłoszenia proszę kierować do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki: kke@kke.com.pl; oraz do wiadomości Z. Jankiewicza – zjank@itme.edu.pl, który opiekuje się organizacją sesji z ramienia organizatorów i Komitetu Naukowego KKE.


 • Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne

  Organizatorzy:
  dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL - Instytut Elektrotechniki
  Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

  Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje:

  • nowe materiały organiczne (polimery i związki małocząsteczkowe) dla fotowoltaiki polimerowej,
  • zastosowanie grafenu, nanorurek, ZnO, TiO2, Ag, Au w polimerowych ogniwach fotowoltaicznych,
  • elastyczne polimerowe ogniwa fotowoltaiczne,
  • ogniwa barwnikowe,
  • hybrydowe polimerowe ogniwa słoneczne z CIS, kropkami kwantowymi,
  • metody wytwarzania poszczególnych warstw w ogniwie,
  • zastosowanie spektroskopii impedancyjnej, EPR, luminescencji, woltametrii cyklicznej, mikroskopii SEM, AFM, TEM w celu interpretacji procesów zachodzących w polimerowym ogniwie fotowoltaicznym,
  • symulacje komputerowe i obliczenia teoretyczne dla fotowoltaiki polimerowej.

 • Grafen

  Organizatorzy:
  dr inż. Zygmunt Łuczyński – ITME – Warszawa
  Prof. dr hab. Baranowski Jacek – ITME – Warszawa

  Program sesji grafenowej w dniu 11 czerwca 2014 r.
  na Krajowej Konferencji Elektroniki
  (Darłówko 9 -13. 06. 2014)

  07.15 - 08.45 Śniadanie
  09.00 - 09.30 Własności i zastosowania grafenu
  W. Strupiński - Referat plenarny
  Przewodniczący sesji - J. M. Baranowski
  09.40 - 10.00 Perspektywy technologii grafenu w Polsce
  Z. Łuczyński
  09.40 - 10.30 Elektroniczne przyrządy grafenowe
  L. Dobrzański - Referat zaproszony
  10.30 - 10.50 Przerwa na kawę
  10.50 - 11.10 Szybki detektor grafenowy na zakres średniej podczerwieni
  J. Judek, W.Strupinski, M.Zdrojek
  11.10 - 11.30 Własności transportowe grafenu epitaksjalnego i CVD na SiC
  T. Ciuk, S. Cakmakyapan, E. Ozbay, I. Pasternak, A. Krajewska, P. Caban, O. Petruk, R.Szewczyk, J. Szmidt, W. Strupiński
  11.30 - 11.50 Ultraszybkie lasery światłowodowe na bazie grafenu
  G. Soboń, J.Sotor, J.Tarka, J.Bogusławski, I. Pasternak, A. Krajewska, W. Strupiński, J. Jagiełło, R. Koziński, K. Librant, L. Lipińska, K.M. Abramski
  11.50 - 12.00 Przerwa
  Przewodniczący sesji - Z. Klusek
  12.00 - 12.20 Procesy transferu ładunku elektrycznego przy przepływie cieczy polarnej nad grafenem
  P. Kaźmierczak, J. Binder, K. Boryczko, R. Stępniewski, W. Strupinski, A. Wysmołek
  12.20 - 12.40 Zastosowanie grafenu jako warstwy grzejnej w urządzeniach optycznych
  G. Gawlik
  12.40 - 13.00 Synteza, właściwości oraz metody przenoszenia grafenu otrzymywanego na podłożach metalicznych metodą CVD,
  I. Pasternak, A. Krajewska, I. Jóźwik-Biała, T. Ciuk, J.M. Baranowski, W. Strupiński
  13.00 - 13.10 Przerwa
  13.10 - 13.30 Kompozyty Cu-C z około progowymi koncentracjami perkolacyjnymi redukowanego tlenku,
  K. Pietrzak, A. Gładki
  13.30 - 13.50 GRAPHTRIB - Założenia badawcze i dotychczasowe wyniki
  T. Missala
  14.00 - 15.30 Przerwa na obiad
  Przewodniczący sesji - K. M. Abramski
  15.30 - 16.00 Tlenek grafenu - tajemniczy przedstawiciel grafenu płatkowego
  L. Lipińska - Referat zaproszony
  16.00 - 16.20 Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego przechowywania wodoru
  P. Kula, R. Atraszkiewicz, K. Dybowski, R. Pietrasik, W. Szymański, Ł. Kołodziejczyk, P. Niedzielski, D. Nowak, M. Cłapa, D. Kazimierski, Ł. Kaczmarek, P. Zawadzki, K. Jakubowski
  16.20 - 16.40 Atramenty drukowane dla drukowanej elektroniki - Metody charakteryzacji wydruków w skali globalnej (RS, XPS) i lokalnej (NC-AFM),
  Z. Klusek, M. Rogala, I. Własny, P. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, I. Krucińska, E. Skrzetuska, M. Puchalski, L. Lipińska, W. Strupiński,J. Jagiełło, M. Aksienionek, A. Krajewska, Z. Sieradzki
  16.40 - 16.50 Przerwa
  16.50 - 17.10 Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu,
  M. Strankowski, Ł. Piszczyk, M. Danowska, J. Haponiuk
  17.10 - 17.30 Badania kompozytowych warstw grafenowych dla zastosowań elektronicznych,
  M. Jakubowska , M. Słoma, G. Wróblewski, A. Młożniak, D. Janczak, Ł. Dybowska, K. Kiełbasiński, E. Zwierkowska
  17.30 - 17.50 Biosensor grafenowy dla diagnostyki mikrobiologicznej
  J. Podolski, M. El Fray, K. Penkala, E. Mijowska
  17.50 - 18.10 InGrafTi - grafen w motoryzacji
  M. Grobelny, M. Kalisz, M. Szymańska, W. Moćko, M. Sochacki, J. Szmidt, K. Krogulski, M. Zdrojek, M. Świniarski
  18.30 - 19.30 Kolacja
  XXXX - przewodniczący sesji
  XXXX - osoba referująca

 • Zintegrowane układy sensorów wizyjnych i promieniowania X
  w technologii „System on Chip”

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
  Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH Kraków

  Referaty:

  • Realizacja przetwornika obrazu CMOS z wbudowaną konwersją A/C i cyfrowym układem CDS
   dr inż. Jacek Jakusz - ETI, Politechnika Gdańska,
   dr inż. Waldemar Jendernalik - ETI, Politechnika Gdańska
  • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych
   dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz - ETI, Politechnika Gdańska
  • Zastosowanie bufora jednostkowego CMOS w analogowym procesorze obrazu
   mgr inż. Robert Piotrowski - ETI, Politechnika Gdańska,
   dr hab inż. Stanisław Szczepański - ETI, Politechnika Gdańska,
   dr inż. Sławomir Kozieł - ETI, Politechnika Gdańska
  • On the Impact of Differential Signal Coupler Positioning on Its High Frequency Performance Parameters
   dr inż. Marek Żmuda - ETI, Politechnika Gdańska,
   dr hab inż. Stanisław Szczepański - ETI, Politechnika Gdańska,
   dr inż. Sławomir Kozieł - ETI, Politechnika Gdańska
  • Cyfrowy akcelerator wybranych modułów standardu kompresji wideo H.264
   dr inż. Miron Kłosowski - ETI, Politechnika Gdańska
  • Transmission Protocol in Resource-Constrained Sensor Network
   dr inż. Marek Wójcikowski - ETI, Politechnika Gdańska

 • Kwantowe Lasery kaskadowe - 20 lat badań i stan obecny

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa
  dr Anna Wójcik-Jedlińska – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

  Referaty:

  • Lasery kaskadowe w Polsce i na świecie – rys historyczny i perspektywy
   Maciej BUGAJSKI (ITE)
  • Zastosowania laserów kaskadowych w układach do detekcji śladowych ilości gazów
   Zbigniew BIELECKI (IOE WAT)
  • Charakterystyki progowe, wzmocnienie i własności optyczne laserów kaskadowych
   Kamil PIERŚCIŃSKI (ITE)
  • Modelowanie procesów transportu nośników w laserach kaskadowych
   Andrzej KOLEK (PRz)
  • Lasery kaskadowe w monitoringu pary wodnej – studium stosowalności
   Tadeusz STACEWICZ (WF UW)
  • Procesy cieplne w laserach kaskadowych
   Michał WASIAK (PŁ)
  • Epitaksja struktur laserów kaskadowych
   Piotr GUTOWSKI (ITE)
  • Technologia wytwarzania laserów kaskadowych bazujących na InP
   Artur TRAJNEROWICZ (ITE)
  • Lasery kaskadowe ze sprzężonymi wnękami optycznymi
   Tomasz CZYSZANOWSKI (PŁ)
  • Kwantowe lasery kaskadowe w systemach łączności bezprzewodowej
   Janusz MIKOŁAJCZYK (IOE WAT)
  • Technologia MO VPE w zastosowaniu do wytwarzania falowodów laserów kaskadowych
   Marek TŁACZAŁA (WEMiF PWr)

Sesje specjalne prezentowane na 12 KKE • „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki,
  fotoniki, spintroniki i technik sensorowych”– InTechFun

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska - Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

 • Fotowoltaika i inne odnawialne źródła energii

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik – Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński – AGH Kraków

 • Elektronika drukowana

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

 • Elektronika dla zdrowia

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka – Politechnika Łódzka

 • Projektowanie i prototypowanie układów elektronicznych technikami
  sprzętowo–programowymi

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański– Politechnika Gdańska